REGULAMIN

REGULAMIN WYJAZDÓW PARTNERSKICH nogamidogory.pl

Art. 1 Postanowienia ogólne

1. Jednym z głównych sposobów realizacji celów nogamidogory.pl jest organizacja wypraw i wędrówek górskich.

2. Wyjazdy organizowane przez nogamidogory.pl (zwanym dalej Organizatorem) łączą w sobie elementy sportów górskich oraz podchodzących pod ekstremalne i w związku z tym niosą w sobie zagrożenie życia i zdrowia.

3. Wyprawy maja charakter partnerski. Oznacza to, że Organizator nie odpowiada za utratę życia lub zdrowia uczestników wyprawy. Każdy uczestnik przed wyjazdem zobowiązany jest podpisać oświadczenie o tym, że jedzie na własną odpowiedzialność, oraz że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.

               
Art. 2 Uczestnictwo

1. W wyprawach uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie. Mogą też uczestniczyć osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. W szczególnych wypadkach Organizator  może dopuścić osoby młodsze.

2. Członkiem wyprawy może być każdy posiadający predyspozycje oraz minimalne doświadczenie do uczestnictwa w danej wyprawie. Musi on również dysponować odpowiednim zdrowiem.

3. Uczestnik jest zobowiązany posiadać wszystkie dokumenty osobiste i dostarczyć je w wypadku potrzeby. Tak jak np. dowód osobisty.

4. Uczestnik jest zobowiązany posiadać odpowiedni sprzęt oraz ekwipunek zgodnie z listą przesłaną przez Organizatora.

Art. 3 Koszty wyprawy

1. Każdy uczestnik pokrywa wszystkie swoje koszty związane z uczestnictwem w wyprawie.

2. Uczestnik wypraw pokrywa również koszty organizacji danej wyprawy, m.in. zakupu biletów, żywności i wszystkich innych kosztów związanych z organizacją wyprawy.

3. Wyprawy nie mają charakteru komercyjnego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzasadniony wzrost kosztów wyprawy.

Art. 4 Prawa i obowiązki uczestników

1. Każdy uczestnik ma prawo do osiągnięcia celów i zamierzeń wyprawy. A także do odwiedzenia miejsc przewidzianych w programie wyjazdu. O ile dysponuje w danej chwili odpowiednim zdrowiem oraz przygotowaniem. A także pod warunkiem bezpiecznych warunków atmosferycznych oraz terenowych.

2. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się decyzjom Organizatora.

3. Uczestnicy są zobowiązani dysponować odpowiednim stanem zdrowia, umiejętnościami, doświadczeniem oraz wyposażeniem i ekwipunkiem wymaganym na danej wyprawie (zgodnie z lista przesłaną przez Organizatora)

4. Uczestnik jest zobowiązany posiadać dokumenty osobiste i dostarczyć je w wypadku potrzeby.

5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i szanowania prawa jak i panujących w danym obszarze obyczajów. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z łamania prawa i obyczajów przez uczestników.

6. Uczestnicy są odpowiedzialni za szkody wyrządzone z własnej winy lub niedbalstwa podczas trwania wyprawy oraz zobowiązuję się do niezwłocznego naprawienia ich w sposób określony przepisami prawa.

7. Organizator jest zobowiązany do wszelkiej możliwej pomocy podczas trwania wyjazdu.

8. Organizator jest zobowiązany do kierowania grupą w sposób jak najbardziej bezpieczny, zgodnie z programem wyjazdu. Należą do nich wszystkie decyzje dotyczące organizacji i bezpieczeństwa. Organizator decyduje, organizuje i kieruje we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celu wyprawy.

9. Organizator ma prawo do zmian w programie, prawo do decyzji w sprawie wycofania się z realizacji zamierzeń, prawo do zawrócenia lub powstrzymania grupy lub jej części, prawo do wykluczenia uczestników wyprawy oraz do wszystkich możliwych działań podyktowanych bezpieczeństwem grupy lub lepszą organizacją. W szczególności stosuje się to do warunków atmosferycznych, zagrożeń obiektywnych (np. lawiny) oraz zdrowia i kondycji poszczególnych osób.

10. Organizator i jego zastępcy nie odpowiadają za życie i zdrowie uczestników.

11. Organizator wyprawy ma prawo usunąć uczestnika wyprawy lub wykluczyć go z realizacji zamierzeń jeśli nie dopełnił swoich obowiązków lub nie spełnia wymagań zawartych w punktach 1-6 tego artykułu. A także jeśli działa na szkodę wyprawy lub przeszkadza w jej prawidłowym przebiegu. Wykluczony uczestnik nie ma możliwości zwrotu kosztów. A wręcz sam jest zobowiązany do pokrycia strat wynikłych ze swoich działań.

Art.5 Odpowiedzialność

1. Organizator  w żadnym stopniu nie odpowiadają za życie i zdrowie uczestników.

2. Każdy uczestnik sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz za bezpieczeństwo pozostałych uczestników.

3. W wypadku zatrudniania lub wynajęcia przewodników lub instruktorów z uprawnieniami oni odpowiadają za życie i zdrowie uczestników.

4. Organizator nie odpowiada za nie osiągniecie celów i zamierzeń wyprawy. W szczególności jeśli jest to spowodowane zła pogodą, warunkami obiektywnymi, względami bezpieczeństwa, nie przygotowaniem uczestnika, brakami w sprzęcie lub złym stanem zdrowia uczestnika.

5. Organizator nie odpowiada za bagaż i mienie uczestników

6. Organizator nie odpowiada za spóźnienia, awarie inne utrudnienia mogące wyniknąć na podczas wyprawy

7. Wszelkie spory i uwagi uczestników wypraw rozpatruje Organizator.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018r.